do kasy suma: 0,00 zł
Promocje
Kup 5 szt. - ECL0.6 hydrostatyczna sonda poziomu do wody i ścieków 6 mH2O 4-20 mA
Kup 5 szt. - ECL0.6 hydrostatyczna sonda poziomu do wody i ścieków 6 mH2O 4-20 mA

1 007,37 zł

Cena regularna: 1 143,90 zł

Najniższa cena: 1 143,90 zł

819,00 zł

Cena regularna: 930,00 zł

Najniższa cena: 930,00 zł
szt.
Kup 5 szt. ECL1.0 hydrostatyczna sonda poziomu do wody i ścieków 10 mH2O 4-20 mA
Kup 5 szt. ECL1.0 hydrostatyczna sonda poziomu do wody i ścieków 10 mH2O 4-20 mA

1 068,87 zł

Cena regularna: 1 205,40 zł

Najniższa cena: 1 205,40 zł

869,00 zł

Cena regularna: 980,00 zł

Najniższa cena: 980,00 zł
szt.
KUP 5 szt. ECL0.4 hydrostatyczna sonda poziomu do wody i ścieków 4 mH2O 4-20 mA
KUP 5 szt. ECL0.4 hydrostatyczna sonda poziomu do wody i ścieków 4 mH2O 4-20 mA

947,10 zł

Cena regularna: 1 070,10 zł

Najniższa cena: 1 070,10 zł

770,00 zł

Cena regularna: 870,00 zł

Najniższa cena: 870,00 zł
szt.
Kup 5 szt. EPI6.0A 1/4" przetwornik ciśnienia - 6 bar, 4...20 mA
Kup 5 szt. EPI6.0A 1/4" przetwornik ciśnienia - 6 bar, 4...20 mA

367,77 zł

Cena regularna: 429,27 zł

Najniższa cena: 368,00 zł

299,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 299,19 zł
szt.
Kup 5 szt. EPI6.0V 1/4" przetwornik ciśnienia - 6 bar, 0...10 VDC
Kup 5 szt. EPI6.0V 1/4" przetwornik ciśnienia - 6 bar, 0...10 VDC

367,77 zł

Cena regularna: 429,27 zł

Najniższa cena: 368,00 zł

299,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 299,19 zł
szt.
Kup 5 szt. EPI10.0A 1/4" przetwornik ciśnienia - 10 bar, 4...20 mA
Kup 5 szt. EPI10.0A 1/4" przetwornik ciśnienia - 10 bar, 4...20 mA

367,77 zł

Cena regularna: 429,27 zł

Najniższa cena: 368,00 zł

299,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 299,19 zł
szt.
Kup 5 szt. EPI10.0V 1/4" przetwornik ciśnienia - 10 bar, 0...10 VDC
Kup 5 szt. EPI10.0V 1/4" przetwornik ciśnienia - 10 bar, 0...10 VDC

367,77 zł

Cena regularna: 429,27 zł

Najniższa cena: 368,00 zł

299,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 299,19 zł
szt.
Kup 5 szt. EPI16.0A 1/4" przetwornik ciśnienia - 16 bar, 4...20 mA
Kup 5 szt. EPI16.0A 1/4" przetwornik ciśnienia - 16 bar, 4...20 mA

367,77 zł

Cena regularna: 429,27 zł

Najniższa cena: 368,00 zł

299,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 299,19 zł
szt.
Kup 5 szt EPI16.0V 1/4" przetwornik ciśnienia - 16 bar, 0...10 VDC
Kup 5 szt EPI16.0V 1/4" przetwornik ciśnienia - 16 bar, 0...10 VDC

367,77 zł

Cena regularna: 429,27 zł

Najniższa cena: 368,00 zł

299,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 299,19 zł
szt.
Kup 5 szt. EPI10.0A 1/2" przetwornik ciśnienia - 10 bar, 4...20 mA
Kup 5 szt. EPI10.0A 1/2" przetwornik ciśnienia - 10 bar, 4...20 mA

367,77 zł

Cena regularna: 429,27 zł

Najniższa cena: 429,00 zł

299,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 348,78 zł
szt.
Kup 5 szt. EPI10.0V 1/2" przetwornik ciśnienia - 10 bar, 0...10 VDC
Kup 5 szt. EPI10.0V 1/2" przetwornik ciśnienia - 10 bar, 0...10 VDC

367,77 zł

Cena regularna: 429,27 zł

Najniższa cena: 429,00 zł

299,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 348,78 zł
szt.
Kup 5 szt EPI6.0A 1/2" przetwornik ciśnienia - 6 bar, 4...20 mA
Kup 5 szt EPI6.0A 1/2" przetwornik ciśnienia - 6 bar, 4...20 mA

367,77 zł

Cena regularna: 429,27 zł

Najniższa cena: 429,00 zł

299,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 348,78 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej „OWS”) regulują warunki sprzedaży towarów, zbywanych w zakresie zwykłej działalności Poltraf Sp. z o.o. z siedzibą: 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 26 C, NIP 5830019474 na rzecz jej klientów będących konsumentami jak i przedsiębiorcami, zwanymi dalej „Nabywcami”. W myśl postanowień regulaminu: Konsumentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, chyba że prowadzona przez nią działalność gospodarcza nie jest związana z przedmiotem działalności Poltraf Sp. z o.o.; przedsiębiorcą jest natomiast klient będący osobą fizyczną, osobą prawą i jednostką organizacyjną, o których mowa w art. 331 § 1 k.c. prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwany dalej „Nabywcą”.
 2. Poltraf Sp z o.o. doręcza OWS wraz z:
  a) zaproszeniem Konsumentów i Nabywców do składania w Poltraf Sp. z o.o. ofert kupna towarów
  b) ofertą sprzedaży towarów,
 3. W wypadku przesyłania OWS wraz z fakturą, bezwarunkowe przystąpienie przez Konsumenta i Nabywcę do wykonywania umowy uważa się za związanie treścią OWS.
 4. Nabywca, który otrzymał OWS, związany jest ich postanowieniami przy każdym zakupie, dokonywanym po ich otrzymaniu.
 5. Stosowanie przez Poltraf OWS nie wyklucza możliwości prowadzenia rokowań w celu odmiennego uregulowania poszczególnych warunków (np. odbiór osobisty towaru, dodatkowe świadczenia Poltraf Sp. z o.o., indywidualne okresy gwarancyjne, itp). Warunki odmienne od wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zaproponowane przez Nabywcę, wiążą strony tylko wówczas, jeśli zostaną wyraźnie potwierdzone przez Poltraf Sp. z o.o. Brak niezwłocznej odpowiedzi Poltraf Sp. z o.o. nie oznacza przyjęcia zmodyfikowanych warunków.
 6. Dla potrzeb stosowania OWS, przez „sprzedaż” rozumie się zbycie każdej pojedynczej sztuki towaru z osobna, niezależnie od ilości zamówionego towaru.
 7. Treści zawarte na stronach sklepu czujnikisterowniki.pl nie stanowią oferty handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego (Art. 66.  § 1) a są jedynie informacjami, które stanowią propozycję do składania ofert kupna.

 

ROZDZIAŁ II
OBOWIĄZKI POLTRAF Sp. z o.o.

 1. Terminy dostawy towaru podawane przez Poltraf Sp. z o.o. przy produktach, w ofertach sprzedaży towaru, w zaproszeniach do składania ofert kupna towaru lub w potwierdzeniach przyjęcia zamówienia do realizacji, jak również innych kierowanych do Konsumentów i Nabywców dokumentach, mają charakter wyłącznie orientacyjny, jednakże Poltraf Sp. z o.o. oświadcza, że maksymalny termin dostawy nie będzie dłuższy niż 120 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.      
 2. Poltraf Sp. z o.o. dołoży należytej staranności w zapewnieniu terminowej ekspedycji towaru; jednakże Poltraf Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za zwłokę w dostawie towaru, chyba że naruszenie nastąpiło z własnej winy umyślnej.
 3. Konsument lub Nabywca nie może odmówić przyjęcia towaru, dostarczonego przed upływem terminu dostawy.        
 4. Termin dostawy towaru może zostać zawieszony:
  a) w każdym przypadku, w którym Nabywca zalega z zapłatą wymagalnych zobowiązań względem Poltraf Sp. z o.o., także z innych tytułów niż umowa sprzedaży tego towaru,
  b) ze względu na obostrzenia związane z kontrolą eksportu przez Rzeczpospolitą Polskę lub Unię Europejską,
  c) w przypadku przekroczenia przyznanego umownego limitu kredytowego ponad przyznaną wartość.
 5. Miejsce dostawy:
  Miejscem dostawy towaru, jest siedziba Konsumenta lub Nabywcy wskazana na fakturze VAT. Poltraf Sp. z o.o. może skierować dostawę do innego miejsca, wskazanego przez Konsumenta lub Nabywcę. Ewentualne dodatkowe koszty powstałe w wyniku przekierowania pokrywa Nabywca lub Konsument.
 6. Przewóz towaru:
  a) Poltraf Sp. z o.o. wykonuje dostawę towaru przy pomocy wybranego przez siebie przewoźnika.
  b) Koszt transportu do miejsca dostawy, ustalonego zgodnie z § 3, ponosi Konsument lub Nabywca.
  c) Czas transportu regulują ogólne warunki usług, obowiązujących dla zleceń zwykłych u przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 6a.
  d) Konsument lub Nabywca może żądać zlecenia na jego koszt dostawy ekspresowej . W takim przypadku zobowiązany jest podać swój indywidualny numer w wybranej firmie kurierskiej, upoważniający do zlecenia dostawy na jego koszt.
  e) W braku wskazania, o którym mowa w ust. 6d, Poltraf Sp. z o.o. może zlecić dostawę ekspresową na własny rachunek, a kosztami obciążyć Konsumenta lub Nabywcę. W takim wypadku Konsumenta lub Nabywca wyraża zgodę na obciążenie go kosztem szacunkowym, bez konieczności dokumentowania przez Poltraf Sp. zo.o. wysokości wydatku.
 7. Inne obowiązki:
  Świadczenie usług takich jak: montaż, instalacja lub uruchomienie towaru, a także szkolenie lub wsparcie techniczne wymaga zawarcia odrębnych porozumień w tym zakresie i nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania Poltraf Sp. z o.o. wynikającego z umowy sprzedaży.

 

ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI KONSUMENTA I/LUB NABYWCY

 1. Termin płatności ceny:
  a) Konsument lub Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
  b) Odroczenie terminu zapłaty może być przyznane jedynie Nabywcy na podstawie umowy o limit kredytowy, zawartej odrębnie z Nabywcą. W przypadku braku umowy o limit kredytowy odroczenie terminu zapłaty może wynikać z jednostronnej decyzji Poltraf Sp. z o.o., wyrażonej w treści faktury.
 2. Sposób zapłaty:
  a) Zapłata ceny powinna nastąpić przelewem, na rachunek bankowy Poltraf Sp. z o.o., wskazany na fakturze, szybkimi płatnościami on-line w procesie finalizacji składania zamówienia lub gotówką podczas odbioru osobistego w siedzibie Poltraf Sp. z o.o. .
  b) Konsument lub Nabywca ponosi całość kosztów przelewu ceny, z wyłączeniem kosztów banku, prowadzącego rachunek Poltraf Sp. z o.o. . Wpływ kwoty, pomniejszonej o koszty przelewu niezgodnie ze zdaniem poprzednim, nie stanowi należytego wykonania obowiązku zapłaty ceny.
 3. Waluta zapłaty:
  a) Jeżeli cena sprzedaży wyrażona jest w euro lub innej walucie UE, Poltraf Sp. z o.o. wskaże na fakturze kwoty w złotych według kursu sprzedaży Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu wystawienia faktury.
  b) Do rozliczeń zwrotnych, wynikających z obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy będzie stosowana waluta stosowana przy sprzedaży.
 4. Odbiór, wyładunek i sprawdzenie towaru:
  a) Wyładunek i niezwłoczny odbiór towaru jest obowiązkiem Konsumenta lub Nabywcy.
  b) Przy odbiorze Konsument lub Nabywca ma obowiązek zbadać stan opakowania, w którym dostarczany jest towar, a w przypadku ujawnienia śladów uszkodzeń, zobowiązany jest sporządzić protokół szkód z udziałem przewoźnika i przesłać go do Poltraf Sp. z o.o. pod rygorem utraty roszczeń z tytułu wad towaru, które były możliwe do ujawnienia przy odbiorze.
  c) Konsument lub Nabywca ma obowiązek zbadać towar i zgłosić ujawnione wady bez zbędnej zwłoki.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawo autorskie:
  a) Sprzedawca nie przenosi na kupującego żadnych praw autorskich w związku ze sprzedażą towarów. Przeniesienie jakichkolwiek praw autorskich może się odbyć na mocy osobno zawartej umowy.
 2. Znak towarowy:
  a) Konsument lub Nabywca zobowiązuje się, że nie będzie:
 • używał znaku towarowego, umieszczonego na towarze
 • celowo usuwał znaków towarowych z towaru

ROZDZIAŁ V a
ZWROT TOWARÓW PRZEZ NABYWCĘ

 1. Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w przypadkach gdy Poltraf Sp. z o.o. wyrazi pisemną zgodę na taki zwrot lub wynika to z indywidualnych pisemnych ustaleń dokonanych przed zakupem między Nabywcą a Poltraf Sp. z o.o..          
 2. W celu zwrócenia się do Poltraf Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na zwrot towaru Nabywca w terminie 3 tygodni od daty odbioru towaru wypełnia i przesyła formularz zwrotu towarów, który można pobrać ze strony www.poltraf.com lub otrzymać mailem albo pocztą. Poltraf Sp. z o.o. może odmówić zgody na zwrot towaru, jak również może uzależnić udzielenie zgody na zwrot towaru od zapłaty kosztów manipulacyjnych, o których Nabywca zostanie poinformowany. Zwrot towaru dotyczy tylko standardowych produktów, które nie były zamawiane na specjalne zamówienie klienta ( z uwzględnieniem cech szczególnych).     
 3. Zgoda na zwrot towaru jest bezskuteczna, jeżeli Nabywca uszkodził lub zdekompletował towar lub też pozostawił ślady jakiegokolwiek używania.
 4. W przypadku wyrażenia przez Poltraf Sp. z o.o. zgody na zwrot, towar powinien zostać zwrócony do miejsca skąd został wysłany do Nabywcy w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody Poltraf Sp. z o.o.. Koszt transportu do tego miejsca ponosi Nabywca. Towar powinien zostać odesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej w przypadku wykonania zwrotu towaru na podstawie skutecznej zgody Poltraf Sp. z o.o., umowę sprzedaży traktuje się jako rozwiązaną, a Nabywcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru przysługuje zwrot ceny sprzedaży, po potrąceniu kosztów zwrotu.
 6. W przypadku, gdy zwrócony towar jest uszkodzony, niekompletny, używany lub nosi jakiekolwiek widoczne ślady używania, albo opakowanie, w jakim go zwrócono jest zniszczone lub nie jest opakowaniem oryginalnym, Poltraf Sp. z o.o. odsyła towar z powrotem do Nabywcy na jego koszt. Poltraf Sp. z o.o. może jednakże w takim przypadku przyjąć towar, określając część uiszczonej przez Nabywcę ceny sprzedaży, która podlega zwrotowi. W przypadku akceptacji tej kwoty przez Nabywcę, jest ona zwracana Nabywcy, a umowę sprzedaży traktuje się jako rozwiązaną.

ROZDZIAŁ V b
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ ZWROT TOWARÓW

 1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, Konsument ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Termin określony w ust. 1 powyżej wynosi 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, jeżeli do zakupu doszło poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki.
 3. Możliwość zwrotu zgodnie z przepisami zawierania umów na odległość dotyczy jedynie produktów typowych, nie posiadających cech indywidualnych (wyprodukowanych lub sprowadzonych z uwzględnieniem szczególnych cech wymaganych przez konsumenta).
 4. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 5. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu bądź na stronie internetowej sklepu czujnikisterowniki.pl Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Poltraf sp. z o.o. niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Poltraf sp. z o.o. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Konsument niewzywany przez Poltraf sp. z o.o. przedstawi dowód poniesienia kosztów dostarczenia towaru.
 7. Poltraf Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz wysłanych na koszt odbiorcy.
 8. Poltraf sp. z o.o. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Poltraf sp. z o.o. może zaproponować samodzielny odbiór towaru. Jeżeli taka propozycja nie zostanie złożona Konsumentowi, Poltraf sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Aby dokonać zwrotu należy:
  a) Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, bądź za pośrednictwem strony internetowej sklepu czujnikisterowniki.pl.
  b) Konsument odsyła zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  c) Konsument dołącza do przesyłki oryginał dowodu zakupu (paragon lub imienna faktura VAT) oraz pisemne oświadczenie, w którym zawiera chęć zwrotu produktu (oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu), a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy, chyba że oświadczenie zostało złożone wcześniej Poltraf sp. z o.o. w formie elektronicznej. W takim przypadku Konsument dołącza do przesyłki otrzymane potwierdzenie złożenia oświadczenia.
  d) W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Poltraf Sp. z o.o. sprawdza stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością) oraz przesyła Konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  e) Jeżeli Poltraf Sp. z o.o. nie odnotuje przeciwwskazań, Konsument zostanie poinformowany o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu.
  f) W ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
 12. Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), Poltraf Sp. z o.o. przekazuje informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Poltraf Sp. z o.o. odsyła produkt, pokrywając koszt przesyłki.
 13. Brak oryginału dowodu zakupu skutkuje odrzuceniem zwrotu.

 

ROZDZIAŁ VI
GWARANCJA

 1. Gwarancja jakości:
  a) Poltraf Sp. z o.o. udziela na sprzedawane urządzenia gwarancji jakości na zasadach, opisanych w niniejszym rozdziale.
  b) Rękojmia za wady towarów zostaje wyłączona wobec Nabywców.
 2. Świadczenia gwarancyjne:
  a) W razie wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad urządzenia powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Poltraf Sp. z o.o. zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu.
  b) Poltraf Sp. z o.o. może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego części dokona jego wymiany na urządzenie lub cześć wolną od wad.
 3. Okres gwarancji:
  a) Okres gwarancji na sprzedane urządzenie wynosi jeden rok, liczony od dnia odbioru towaru przez Nabywcę.
  b) Po upływie roku od daty odbioru towaru, Nabywca może uzyskać świadczenia gwarancyjne w stosunku do tych urządzeń lub ich części, które zostały wymienione w ramach świadczeń gwarancyjnych, o ile nie upłynęło 6 miesięcy od daty wymiany. Art. 581 §1 kodeksu cywilnego zostaje wyłączony.
 4. Termin świadczenia:
  a) Świadczenie gwarancyjne powinno zakończyć się w terminie do 30 dni od dnia uzyskania dostępu do urządzenia przez Poltraf Sp. z o.o. .
  b) Jeżeli z przyczyn niezależnych od Poltraf Sp. z o.o. termin naprawy lub wymiany nie będzie mógł być dotrzymany, Poltraf Sp. z o.o. poinformuje o tym Nabywcę, zakreślając odpowiedni termin dodatkowy.
 5. Zakres gwarancji:
  a) Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu.
  b) Gwarancją nie są objęte wszelkie wady fizyczne powstałe wskutek:
 • niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy rozumieć dokonanie tych czynności sprzecznie z zasadami obsługi urządzenia lub przez niewykwalifikowany personel,
 • oddziaływania jakiejkolwiek siły lub czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych lub mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił przyrody,
 • używania urządzenia łącznie z innymi urządzeniami, nieprzeznaczonymi do takiego łączenia lub też z urządzeniami innymi niż zalecane w dokumentach technicznych producenta urządzenia,
 • wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia,
 • zwarcia w instalacji elektrycznej poza urządzeniem,
 • eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, substancji chemicznie agresywnych, wysokich temperatur itp. Niezgodnych z ich przeznaczeniem.
 1. Zgłoszenie gwarancji:
  a) W celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego Nabywca powinien zgłosić wadę na formularzu gwarancyjnym i oczekiwać na decyzję, o której mowa w pkt. 7.
  b) Właściwy formularz można pobrać ze strony www.poltraf.com lub otrzymać faksem, pocztą lub mailem.
  c) Na żądanie Poltraf Sp. z o.o. Nabywca zobowiązany jest udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej ze stosowaniem bądź instalacją urządzenia.
 2. Miejsce świadczenia:
  Poltraf Sp. z o.o. podejmie decyzję o wyborze miejsca świadczenia gwarancyjnego, którym może być:
  a) miejsce wydania rzeczy w wykonaniu umowy sprzedaży,
  b) siedziba Poltraf Sp. z o.o. lub inne miejsce prowadzenia działalności serwisowej przez Poltraf Sp. z o.o. .
 3. Dostarczenie urządzenia:
  a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7 lit b), Nabywca zobowiązany jest nadać urządzenie Poltraf Sp. z o.o., stosując opakowanie fabryczne lub zastępcze, zapewniające warunki transportu i przechowywania, analogiczne do opakowania fabrycznego. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu do miejsca wskazanego przez gwaranta ponosi Nabywca.
  b) Po wykonaniu świadczenia gwarancyjnego w miejscu określonym pkt 7 lit b), urządzenie może być odebrane przez Nabywcę, bądź przesłane przez Poltraf Sp. z o.o. do miejsca, o którym mowa w § 19 lit. a).
 4. Koszty transportu:
  a) Poltraf Sp. z o.o. wskazuje przewoźnika, z którego skorzystanie umożliwia Nabywcy przesłanie urządzenia na koszt Poltraf Sp. z o.o..
  b) Poltraf Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów:
 • dostarczenia urządzenia do miejsca określonego w pkt 7 lit b), z innego miejsca, niż wskazane w pkt 7 lit a),
 • dostarczenia urządzenia do miejsca określonego w pkt 7 lit b) lub jego odbioru przez inny podmiot, niż wskazany zgodnie z ust. 1.
 • transportu urządzenia do miejsca, wskazanego w § 19 lit a), w celu wykonania tam świadczeń gwarancyjnych,
 • odesłania urządzenia nabywcy do innego miejsca, niż wskazane w pkt 7 lit a).
 1. Świadczenie w siedzibie Nabywcy:
  a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7 lit. a), Poltraf Sp. z o.o. kieruje do Nabywcy swojego przedstawiciela, który dokonuje oględzin urządzenia. Nabywca zobowiązany jest udostępnić zarówno samo urządzenie, jak i wszelkie dokumenty związane z jego nabyciem. pkt 6 ust. c stosuje się odpowiednio.
 1. Weryfikacja gwarancji:
  Reklamowane urządzenie może zostać poddane przez Poltraf Sp. z o.o. testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia zarzucanej wady, jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę, wady objętej gwarancją, Poltraf Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
 2. Wybór świadczenia gwarancyjnego:
  a) Decyzję o wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie Poltraf Sp. z o.o. .
  b) Jeśli urządzenie było trzykrotnie naprawiane w ramach gwarancji i nadal wykazuje wady, Poltraf Sp. z o.o. zobowiązane jest dokonać wymiany, o ile reklamacja została zgłoszona w okresie gwarancyjnym.
 3. Utrata uprawnień gwarancyjnych:
  a) Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie:
 • dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie, samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważniony pracownik działu serwisowego Poltraf Sp. z o.o.,
 • stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający ich identyfikację
 • stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
 • naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji,
 • upływu okresu gwarancji.
 1. Ograniczenie odpowiedzialności:
  W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, tj. z wyjątkiem winy umyślnej, Poltraf Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za szkody, w tym utracone korzyści Nabywcy, wynikające z konieczności naprawy urządzenia,
  b) za szkody, w tym utracone korzyści Nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia
 2. Podmiot uprawniony:
  a) Gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy, który nabył urządzenie od Poltraf Sp. z o.o. (określonemu w fakturze sprzedaży wystawionej przez Poltraf Sp. z o.o.) i ma charakter nieprzenoszalny.
  b) Poltraf Sp. z o.o. nie jest zobowiązane do świadczeń gwarancyjnych na rzecz innej osoby niż Nabywca, pozostający właścicielem urządzenia. W celu zagwarantowania wsparcia technicznego dla osób trzecich, Nabywca powinien zawrzeć z Poltraf odrębną umowę.

ROZDZIAŁ VII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Poltraf Sp. z o.o.:
  Odpowiedzialność odszkodowawcza Poltraf Sp. z o.o. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania sprzedaży zostaje ograniczona do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży towaru, w związku z którym doszło do wyrządzenia szkody. W żadnym przypadku Poltraf Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Nabywcę lub Konsumenta i osoby trzecie dane i oprogramowanie, a także za szkody polegające na utracie korzyści lub też nie uzyskaniu oczekiwanych zysków. Ograniczenie niniejsze obejmuje również roszczenia z tytułu szkody spowodowanej przestojem wywołanym przez towar dostarczony przez Poltraf Sp. z o.o., niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały. Nie uchybia to dalej idącym ograniczeniom odpowiedzialności Poltraf Sp. z o.o. przewidzianym w niniejszych OWS.

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Definicje, prawo i sąd właściwy do sprzedaży towarów:
  a) Żadne z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Poltaf sp. z o.o. nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności którejkolwiek części Ogólnych Warunków Sprzedaży z prawem powszechnie obowiązującym Poltraf sp. z o.o. zobowiązuje się stosować takie prawo, w szczególności w miejsce zakwestionowanego postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży.
  b) O zmianach Ogólnych Warunków Sprzedaży i ich zakresie Nabywca oraz Konsument będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zmiany wprowadzane będą przede wszystkim w celu dostosowania ogólnych warunków sprzedaży do obowiązującego stanu prawnego.
  c) Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientów w zakładce www.czujnikisterowniki.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia Nabywcę oraz Konsumenta obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży Poltraf sp. z o.o. zaakceptowane przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Poltraf sp. z o.o. o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
  d) Ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o dniach roboczych, rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem dni, które według prawa polskiego są świętami lub innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  e) Stosunki prawne wynikające ze sprzedaży towaru objętego niniejszymi OWS podlegają prawu polskiemu (w szczególności do spraw nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a w przypadku Konsumenta w szczególności ustawa o prawach konsumenta.
  f) Do sprzedaży towaru nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów podpisana w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r . 
  g) Sądem właściwym miejscowo dla wszelkich sporów mogących wyniknąć ze sprzedaży towarów objętych niniejszymi  OWS w zakresie sprzedaży z udziałem Nabywców jest sąd właściwy dla siedziby Poltraf Sp. z o.o.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl